ZONNEBLOEM vzw
WARME ZORG, BASALE ZORG,
SAMEN OP WEG, GROEIEN
WERKING


De modules en werkingen die we aanbieden, zijn:

 • Dagbesteding (schoolvervangend)
 • Dagopvang (schoolaanvullend) tijdens weekends, vakanties en feestdagen
 • Verblijf
 • Crisisopvang
 • Dienst bij-ZON-der: Begeleiding (ambulant of mobiel)
 • Outreach (vorming aan groepen)
 • GIO (ondersteuning bij overgangsmomenten)


Dagbesteding (schoolvervangend)

    In de dagbesteding werkt een multidisciplinair team nauw samen: opvoeders, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, een verpleegkundige en kinderarts. De combinatie van pedagogische, medische medewerkers en een sterk uitgebouwd therapeutische omkadering zorgt ervoor dat het kind of de jongere zich optimaal kan ontwikkelen.


Elk kind en elke jongere krijgt specifieke zorg vanuit de basisprincipes van de basale stimulatie en de Bobath-therapie.


De kinderen worden door vaste opvoed(st)ers in kleine leefgroepen begeleid. We streven ernaar om steeds met twee medewerkers in de groep te staan. In de leefgroep is er een duidelijke dagstructuur en wordt zowel ontwikkelings- als belevingsgericht gewerkt. Elke leefgroep legt zijn eigen accenten. We stemmen ons af op de noden van het kind. Het zich goed voelen en het stimuleren van de ontwikkeling staan centraal.


Er zijn in de dagbesteding 6 leefgroepjes met telkens een 8-tal kinderen/jongeren. We hebben een aantal jonge kindergroepen en een aantal groepen voor de iets grotere kinderen en/of jongvolwassenen met meervoudige beperkingen.


Bij dagbesteding is er aangepast busvervoer beschikbaar binnen een straal van 25 km.


De dienstverlening start elke weekdag om 7.30 uur en eindigt om 18 uur.
In het weekend en op feestdagen is de dagbesteding steeds gesloten.
In vakanties zijn we gedeeltelijk open. De exacte data zijn terug te vinden op de jaarkalender die ouders bij de kennismaking steeds kunnen krijgen.Dagopvang en verblijf (schoolaanvullend)

    Buiten de schooluren bieden wij opvang (overdag) en verblijf (’s nachts) aan:

 • Overdag voor en na de school
 • Overdag op feestdagen, in vakanties, in het weekend…
 • Overnachting


Dit kan sporadisch of op regelmatige basis (bv. op een schoolvrije dag, een weekendverblijf bij een uitstap van de ouders, in combinatie met een school enkele nachten in de week, of vaste momenten in de schoolvakantie, een weekend/maand).


Wie hiervan gebruik wil maken, dient op voorhand te reserveren. Voor sommige periodes (zoals vakanties) moet je dit tijdig doen omdat de plaatsen soms snel volzet zijn. Onze collega van de sociale dienst 'Verblijf' helpt je hier graag bij op weg.


Een vast team van deskundige opvoeders zorgt ervoor dat elk kind en elke jongere zichzelf kan ontplooien in een huiselijke sfeer.


De samenstelling van de leefgroepen gebeurt in functie van de mogelijkheden en de noden van het kind/de jongere én de grootte van de verblijfsaanvragen. Er zijn steeds 2 vaste leefgroepen met dag- en nachtopvang: een groep voor hele jonge kinderen en kinderen, jongeren of jongvolwassenen met ernstig meervoudige beperkingen; en een leefgroep die zich richt op wat actievere kinderen, jongeren of jongvolwassenen die over bepaalde vaardigheden beschikken qua zelfstandigheid, communicatie ... In het weekend overdag is er een 3e leefgroep voor de actieve, meestal jonge kinderen. In vakantieperiodes breiden we ons aanbod overdag uit met een 4e leefgroep, waarvan de invulling afhangt van de concrete verblijfsaanvragen.bij-ZON-der

De dienst bij-ZON-der bundelt alle ondersteuning die we op verplaatsing bieden of waarvoor we mensen occasioneel uitnodigen in Zonnebloem. We vergelijken het met het bijtje dat soms wat dichter, soms wat verder van de ZONnebloem vliegt. De dienst 'bij-ZON-der' organiseert:

 • Ambulante & mobiele begeleiding
 • Outreach
 • GIO    Wanneer er specifieke vragen zijn rond een kind, willen we samen op zoek gaan naar een best passend antwoord. Dat is niet altijd evident. Soms kan het zinvol zijn dat een van onze medewerkers een aantal keren aan huis komt om extra ondersteuning te bieden rond een bepaalde vraag. Dit heet dan mobiele begeleiding. Ook het ruimere netwerk van school, grootouders en persoonlijke assistenten kunnen wij op die manier begeleiden.


Ook kunnen ouders of netwerkleden in Zonnebloem zelf langskomen bij een bepaald teamlid (sociale dienst, therapeut, orthopedagoog ...) voor een adviesgesprek, uitleg rond een bepaald thema, een korte 'opleiding' bv. rond SMOG, voedingsproblemen bij het kind ... Dit is dan ambulante begeleiding (in Zonnebloem zelf).


Outreach maakt eveneens deel uit van de werking van ‘bij-ZON-der’. Zonnebloem wil zijn opgebouwde kennis en ervaring delen met andere professionele hulpverleners (bv. ook medewerkers in een kinderdagverblijf, onthaalouders, leerkrachten…), vrijwilligers of andere geïnteresseerden. Wanneer wij vorming aan groepen aanbieden, spreken we van outreach. Een lijst met voorbeelden van vormingsthema’s en de prijs voor een vorming kan via bij-zon-der@zonnebloemvzw.be opgevraagd worden.


Met GIO (Globaal Individuele Ondersteuning) geven we jonge kinderen met (een vermoeden van) een beperking kansen om aan de reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang en het gewoon onderwijs deel te nemen. Hierbij bieden we een kort en intensief ondersteuningstraject in de kinderopvang of de kleuterklas, op momenten van verandering. We werken hierbij samen met het kind, de ouders en de verzorgers en/of leerkrachten. GIO:


 • is volledig gratis
 • omvat max. 30u per kalenderjaar
 • gaat door in de kinderopvang of op school
 • richt zich op specifieke thema's, bv. voeding, gedrag, slapen, spelontwikkeling ...


Meer informatie over de werking van de mobiele dienst bij-ZON-der kan je vrijblijvend vragen via bij-zon-der@zonnebloemvzw.be.


Bekijk hier onze folders: